Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ :

Ο διαδικτυακός τόπος www.firstevent.gr της FIRSTEVENT (εφεξής, χάριν συντομίας, καλουμένη η "Ιστοσελίδα") αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού (επισκεπτών και χρηστών της) σε πληροφορίες σχετικές με την ίδια την εταιρεία, τις υπηρεσίες της, τις τυχόν πρωτοβουλίες της και τις πολιτικές της (τιμολογιακές, ποιότητας κλπ.) εν γένει. Προ της επισκέψεως ή/και χρήσης της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης/χρήστης της παρακαλείται, και οφείλει, να μελετήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας, και, στην περίπτωση διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της. Η FIRSTEVENT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής (ενδεικτικώς, στο τέλος του κειμένου τους, ως «Τελευταία Ενημέρωση ΗΜΕΡΑ/ΜΗΝΑΣ/ΕΤΟΣ») οι δε επισκέπτες/χρήστες, οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Η επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων αυτών, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των εικόνων και των αρχείων αυτής, και μετά τις όποιες τυχόν αλλαγές τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ :

Μολονότι η FIRSTEVENT και οι συνεργάτες της καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπεται από ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια, η FIRSTEVENT δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών και ουδεμία ευθύνη υπέχει, ακόμα και αμέλεια, για τυχόν θετικές ή αποθετικές ή έμμεσες ή συνακόλουθες ζημίες από επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή/και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ωστόσο, η προκείμενη παραίτηση από ευθύνη δεν έχει σκοπό να περιορίσει την ευθύνη της FIRSTEVENT κατά τρόπο αντίθετο προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις θεσπίζονται από την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, ούτε να αποκλείσει την ευθύνη για θέματα ως προς τα οποία δεν είναι δυνατή η απαλλαγή από κάθε ευθύνη, δυνάμει της εν λόγω νομοθεσίας. Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που δεν αφορούν την ίδια τη FIRSTEVENT και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες μέσω της Ιστοσελίδας, συλλέγονται από τη FIRSTEVENT από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς να εκφράζουν θέσεις της FIRSTEVENT, η οποία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, αποδοχή ή έγκρισή τους, και η παροχή τους μέσω της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης με τη FIRSTEVENT ή με τρίτους. Στον επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών, η δε FIRSTEVENT, δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες, ή διαφορές, από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Από την Ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα στους επισκέπτες/χρήστες να οδηγούνται μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks) σε δικτυακούς τόπους (websites) τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη τους. Η FIRSTEVENT δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια του περιεχομένου αυτού, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα τρίτα αυτά πρόσωπα μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η FIRSTEVENT δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων. Η FIRSTEVENT και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες της, και αυτές των εξυπηρετητών της (servers), θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία, και ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται.

Η FIRSTEVENT χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των κάθε μορφής ιών Η/Υ, όμως δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες, ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς, και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων, ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση, αντιγραφή, ”φόρτωση” (uploading), είτε σε αλλοίωση, ή μόλυνση, με ιούς, ή άλλες, μη επιτρεπόμενες, παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες, που διατίθενται μέσω της Iστοσελίδας. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ :

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εταιρικές επωνυμίες, λογότυπα της FIRSTEVENT κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της FIRSTEVENT και του εκάστοτε δικαιούχου-τρίτου προσώπου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, σύνδεση, “φόρτωση” (uploading), ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της FIRSTEVENT. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική, και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο www.firstevent.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών, οργανισμών, σωματείων κλπ., αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς, οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ :

Οι επισκέπτες/χρήστες της Iστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο επισκέπτης/χρήστης της Iστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε αυτήν αναγόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η FIRSTEVENT εμπλακεί εξαιτίας τούτου σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα, ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη/χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την FIRSTEVENT εκ του λόγου αυτού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ :

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας και των χρηστών της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η FIRSTEVENT θα διατηρεί σε αρχείο, και θα επεξεργάζεται, τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της μέσω της “ΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” της, ή/και μέσω του λογισμικού για τα ηλεκτρονικά μηνύματα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ».

COOKIES :

Η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από ηλεκτρονικές συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο αυτό, έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση σε έναν υπολογιστή (μπορείτε να τη θεωρήσετε ως το αντίστοιχο της «διεύθυνσης κατοικίας» σας για το διαδίκτυο), η οποία χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή, ή άλλης συσκευής, που συνδέεται στο δίκτυο. Η Ιστοσελίδα καταγράφει την «IP address» σας, προκειμένου να λειτουργεί αξιόπιστα, και επειδή είναι σημαντικό για την προστασία, τόσο της Ιστοσελίδας, όσο και τη δική σας ως επισκέπτη, από κακόβουλες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από κακόβουλα λογισμικά. Προκειμένου να γίνει αυτό αξιόπιστα και αποτελεσματικά, η Ιστοσελίδα τοποθετεί μερικές φορές μικρές ποσότητες πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας, ή τη συσκευή σας (π.χ. tablet, smart phone κλπ.). Αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ως «cookies». Τα cookies που αποθηκεύονται από την Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν προσωπικά, αλλά απλώς αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την «IP Address» σας που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο internet.

Η FIRSTEVENT χρησιμοποιεί τα «cookies» μόνο και μόνο για να στατιστικούς σκοπούς (π.χ. ποιες σελίδες και ποιες πληροφορίες βρίσκουν χρήσιμες οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας), για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων (π.χ. επικίνδυνους συνδέσμους –“bad links”). Επίσης, χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία («analytics») για να μετρήσει πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, ποιες σελίδες τους ενδιαφέρουν κλπ.. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ διαγράψετε οποτεδήποτε τη ρύθμιση των «cookies», ή ακόμη και να βάλετε «ειδοποίηση» κάθε φορά που θα λαμβάνετε ένα από αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο tablet σας, ή στο κινητό σας τηλέφωνο, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (browser), πριν εισέλθετε στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες, τυχόν, πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του «browser» που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, ή άλλη συσκευή σας. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των «cookies» μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, ίσως και άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Το «cookie» δεν έχει τη δυνατότητα αντιγραφής προσωπικών σας αρχείων και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, δεν θα μεταδώσει ιό (virus) στη συσκευή σας, και δεν θα προσπαθήσει να αποσπάσει τη διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ :

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Μαίου 2014.

περισσοτερα...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τους πελάτες της FIRSTEVENT, καθώς και τους χρήστες της Ιστοσελίδας της. Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ρυθμίζεται από την παρούσα πολιτική, καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε, και περιγράφει, ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Η FIRSTEVENT θα σας ζητήσει, και θα συλλέξει, τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα (α) για τη συμμετοχή σας σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια, συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις της, ή για την έκδοση μεμονωμένων εισιτηρίων (αεροπορικών ή/και οδικών), ή τη διενέργεια κρατήσεων σε καταλύματα, εστιατόρια κλπ., καθώς και (β) για την βέλτιστη εξυπηρέτησή σας με γνώμονα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται ρωτώντας εσάς τους ίδιους και περιέχουν πληροφορίες που εσείς θέλετε να μας παράσχετε. Είναι αποκλειστικά δική σας επιλογή να απαντήσετε, ωστόσο δε, ελλείψει ορισμένων στοιχείων θα είναι αδύνατη η εξυπηρέτησή σας και η παροχή των υπηρεσιών μας, καθόσον εμπλέκονται και άλλοι φορείς.

ΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ;

 • Το ονοματεπώνυμο σας ή την επωνυμία σας,
 • το σταθερό σας τηλέφωνο,
 • τη διεύθυνση κατοικίας και αλληλογραφίας σας, ή της έδρας σας (οδό, αριθμό, πόλη, Τ.Κ.),
 • την ηλικία σας,
 • ενδεχομένως, εφόσον απαιτείται, την οικογενειακή σας κατάσταση, τον Αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου και την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία σας, ώστε να σας εκδώσουμε το σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Παράλληλα, θα σας ζητήσουμε εθελοντικά και κάποια επιπλέον στοιχεία, όπως:

 • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου,
 • τον αριθμό fax σας, εφόσον υπάρχει και
 • το επάγγελμά σας.

COOKIES

Cookies : Η Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (Ip address-Internet Protocol address) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται από ηλεκτρονικές συσκευές για τη μεταξύ τους αναγνώριση και συνεννόηση σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο αυτό, έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση σε έναν υπολογιστή (μπορείτε να τη θεωρήσετε ως το αντίστοιχο της «διεύθυνσης κατοικίας» σας για το διαδίκτυο), η οποία χρησιμοποιείται για τη μοναδική αναγνώριση ενός υπολογιστή, ή άλλης συσκευής, που συνδέεται στο δίκτυο. Η Ιστοσελίδα καταγράφει την «IP address» σας, προκειμένου να λειτουργεί αξιόπιστα, και επειδή είναι σημαντικό για την προστασία, τόσο της Ιστοσελίδας, όσο και τη δική σας ως επισκέπτη, από κακόβουλες επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης από κακόβουλα λογισμικά. Προκειμένου να γίνει αυτό αξιόπιστα και αποτελεσματικά, η Ιστοσελίδα τοποθετεί μερικές φορές μικρές ποσότητες πληροφοριών σχετικά με τον υπολογιστή σας, ή τη συσκευή σας (π.χ. tablet, smart phone κλπ.). Αυτές οι πληροφορίες είναι γνωστές ως «cookies».

Τα cookies που αποθηκεύονται από την Ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σας αναγνωρίσουν προσωπικά, αλλά απλώς αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με την «IP Address» σας που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στο internet. Η FIRSTEVENT χρησιμοποιεί τα «cookies» μόνο και μόνο για να στατιστικούς σκοπούς (π.χ. ποιες σελίδες και ποιες πληροφορίες βρίσκουν χρήσιμες οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας), για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων (π.χ. επικίνδυνους συνδέσμους –“bad links”). Επίσης, χρησιμοποιεί στατιστικά στοιχεία («analytics») για να μετρήσει πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα, ποιες σελίδες τους ενδιαφέρουν κλπ..

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ διαγράψετε οποτεδήποτε τη ρύθμιση των «cookies», ή ακόμη και να βάλετε «ειδοποίηση» κάθε φορά που θα λαμβάνετε ένα από αυτά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας, στο tablet σας, ή στο κινητό σας τηλέφωνο, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας (browser), πριν εισέλθετε στην Ιστοσελίδα. Για περισσότερες, τυχόν, πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του «browser» που χρησιμοποιείτε στον υπολογιστή σας, ή άλλη συσκευή σας. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των «cookies» μπορεί, ενδεχομένως, να επηρεάσει τη λειτουργικότητα της Ιστοσελίδας, ίσως και άλλων ιστοσελίδων που επισκέπτεστε. Το «cookie» δεν έχει τη δυνατότητα αντιγραφής προσωπικών σας αρχείων και δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας, δεν θα μεταδώσει ιό (virus) στη συσκευή σας, και δεν θα προσπαθήσει να αποσπάσει τη διεύθυνση του προσωπικού σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

Ευαίσθητα Δεδομένα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων κατά κανόνα απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η συλλογή και η επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία σχετικού αρχείου, ύστερα από άδεια της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, ότι το υποκείμενο έδωσε ρητώς τη γραπτή συγκατάθεσή του γι’ αυτό (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Αρχής Π.Δ.Π.Χ.). Το μόνο ευαίσθητο δεδομένο που ίσως σας ζητήσουμε μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρουμε παραπάνω, μπορεί, ενδεχομένως, να είναι η εθνική σας προέλευση, γιατί θα είναι απαραίτητη για την παροχή ταξιδιωτικών/ συνεδριακών μας υπηρεσιών σε εσάς, ή για την προώθηση τυχόν στοιχείων σας σε ασφαλιστικές εταιρείες προκειμένου να σας ασφαλίσουν για κάποιο ταξίδι.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ;

Είναι κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως: συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διατήρηση ή αποθήκευση, τροποποίηση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, διάδοση, συσχέτιση ή συνδυασμός, διασύνδεση, δέσμευση, διαγραφή, καταστροφή. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνο όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεσή σας όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία :

 • για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων για την παροχή των ταξιδιωτικών μας υπηρεσιών σε εσάς, ή για τη εξυπηρέτησής σας, κατόπιν δικού σας αιτήματος, πριν την εκτέλεση της σύμβασης,
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεως της FIRSTEVENT, η οποία επιβάλλεται από το νόμο,
 • για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος της FIRSTEVENT, υπό τον όρο ότι αυτό υπερέχει προφανώς των δικών σας δικαιωμάτων και συμφερόντων και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες σας.

Εσείς, παρέχοντας στη FIRSTEVENT κάποια προσωπικά σας δεδομένα, έχετε, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να γνωρίζετε αν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς, καθώς και να προβάλετε οποτεδήποτε τις τυχόν αντιρρήσεις σας για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

 • Για να επεξεργαζόμαστε τα αιτήματά σας όταν μας ζητάτε πληροφορίες και διευκρινίσεις.
 • Ώστε να μπορείτε να αγοράζετε ταξιδιωτικά πακέτα ή/και άλλες υπηρεσίες μας, μεμονωμένες ή συνολικές (π.χ. έκδοση visa ή/και κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου) και εμείς, συνακόλουθα, να σας εξυπηρετούμε καλύτερα, τόσο πριν, όσο και μετά (aftersales), την αγορά των υπηρεσιών μας.
 • Επειδή η γνώμη και η άποψή σας, μας είναι πολύτιμη. Ζητώντας την άποψή σας, εκτιμάμε και αξιολογούμε το βαθμό ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας προκειμένου να αναβαθμίζουμε διαρκώς το επίπεδό τους, να τις αναπτύσσουμε και να τις βελτιώνουμε.
 • Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, μέσω ταχυδρομείου (ταχυμεταφορές, επιστολές, e-mails) και να επικοινωνούμε μαζί σας, είτε τηλεφωνικώς, ή μέσω fax, ή μέσω γραπτών μηνυμάτων (SMS), ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες μας ή να σας παραδώσουμε υλικό που μας έχετε ζητήσει, εφόσον μας έχετε χορηγήσει τη συναίνεσή μας γι’ αυτό ή εάν μας το επιτρέπει ο νόμος.
 • Για να διεξάγουμε διαγωνισμούς και κληρώσεις δώρων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

 • Όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται σε προσωπικά στοιχεία σας, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Μόνον οι υπάλληλοί μας έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά για την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών και εργασιών.
 • Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) μόνο για να σας απαντήσουμε σε κάτι που μας έχετε ζητήσει.
 • Δε γνωστοποιούμε, δεν πουλάμε, δε νοικιάζουμε, και δεν ανταλλάσσουμε ή διαβιβάζουμε με άλλο τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεσή σας, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή μας επιβάλλεται αυτό από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
 • Ωστόσο, μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα σε προμηθευτές που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας προκειμένου να σας «κλείσουμε» ξενοδοχείο, να κάνουμε την κράτηση του αεροπορικού σας εισιτηρίου, να προβούμε σε εγγραφή σας σε συνέδριο κατόπιν αιτήματός σας, και να τηρήσουμε τις μεταξύ μας δεσμεύσεις και συμφωνίες. Οι προμηθευτές μας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για άλλο σκοπό, εκτός από την παροχή υπηρεσιών σε εμάς, ενεργούν δε, σύμφωνα με τις δικές μας οδηγίες, σε συμμόρφωση με την πολιτική της FIRSTEVENT.
 • Εφόσον χρειαστεί να δοθεί πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα προς προμηθευτές μας που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, θα εξασφαλίσουμε την εφαρμογή του ίδιου επιπέδου προστασίας των πληροφοριών σας, που προσφέρεται από εμάς.
 • Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που μας είναι απαραίτητο, ώστε να υλοποιήσουμε τις υπηρεσίες που μας ζητήσατε, ή τις υποχρεώσεις μας από τη μεταξύ μας σύμβαση, για όσο καιρό απαιτεί ο νόμος, και κατόπιν, τα διαγράφουμε, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να τα τηρήσουμε και άλλο (λόγοι τήρησης λογιστικών βιβλίων, άλλοι νομικοί λόγοι διατήρησης των δεδομένων, π.χ. συνεχιζόμενη μεταξύ μας συμβατική σχέση κλπ.).
 • Δεν ζητάμε και δεν συλλέγουμε καμία πληροφορία από, ή για, οποιοδήποτε παιδί χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του. Ωστόσο, επειδή δεν είναι πάντα εφικτό να διασφαλιστεί εάν τυχόν ανήλικοι χρήστες της Ιστοσελίδας διαβιβάζουν προσωπικά τους δεδομένα στη FIRSTEVENT, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα σε αυτούς, ή του τυχόν επιτρόπου τους. Αν είστε γονέας ή επίτροπος ανηλίκου και πιστεύετε ότι έχει αποκαλύψει προσωπικά του στοιχεία σε εμάς παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Ο ασκών γονική μέριμνα ή ο επίτροπος του ανηλίκου μπορεί να εξετάζει και να ζητά τη διαγραφή των προσωπικών στοιχείων του ανηλίκου, όπως και να απαγορεύει τη χρήση αυτών. Πάντως, εάν περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αντίληψή μας ότι κάποια πληροφορία που μας διαβιβάσθηκε σχετίζεται με κάποιο παιδί, για το οποίο δεν έχει ληφθεί η απαραίτητη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, θα διαγράψουμε άμεσα την πληροφορία από το αρχείο της FIRSTEVENT και θα διασφαλίσουμε ότι η πληροφορία αυτή δεν πρόκειται περαιτέρω να γίνει γνωστή σε κανένα τρίτο πρόσωπο.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ;

 • Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.
 • Έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες («Κώδικας Δεοντολογίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ΠΕΛΑΤΩΝ της FIRSTEVENT») και έχουμε λάβει τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχόν κακή χρήση, μεταβολή, παραποίηση, αποκάλυψη, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, ή άλλη παράνομη επεξεργασία, εκτός και εντός διαδικτύου. Όλα τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μη-προσβάσιμα.
 • Η πρόσβαση στα μηχανογραφικά συστήματα (servers) της FIRSTEVENT ελέγχεται από «Τείχος Προστασίας» (Firewall). Το «Firewall» της Εταιρείας μας έχει προγραμματιστεί και χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάποια συσκευή ή πρόγραμμα που είναι έτσι ρυθμισμένο, ούτως ώστε να επιτρέπει ή να απορρίπτει πακέτα δεδομένων που περνούν από ένα δίκτυο υπολογιστών σε ένα άλλο. Eπιτρέπει, με άλλα λόγια, τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, απαγορεύοντας παράλληλα την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της Εταιρείας.
 • Σε περίπτωση επίσκεψης της Ιστοσελίδας μας και διόδευσής σας σε διαδικτυακούς τόπους (websites) τρίτων μέσω συνδέσμων (links, hyperlinks), η FIRSTEVENT δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν, και σας παροτρύνει να εξετάζετε προσεκτικά τις πολιτικές τους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ;

 • Δικαίωμα Ενημέρωσης : Έχετε το δικαίωμα να μας ζητάτε πληροφορίες για τα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα και, εμείς με τη σειρά μας, οφείλουμε να σας ενημερώνουμε για τη συλλογή τους.
 • Δικαίωμα Πρόσβασης : Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε εάν προσωπικά δεδομένα σας αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης σε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να μας ζητήσετε και να λάβετε πληροφορίες εντός δέκα (10) ημερών για τα δεδομένα που σας αφορούν (τη φύση τους, την προέλευση τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και τους αποδέκτες τους).
 • Δικαίωμα Αντίρρησης : Έχετε δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις με αίτημα σας προς τη FIRSTEVENT και να μας ζητήσετε την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εμείς δε, θα προβούμε άμεσα στις ενέργειες που θα μας υποδείξετε.
 • Έχετε οποτεδήποτε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει ώστε να χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, προσφορών ή προτάσεών μας στη διεύθυνσή σας (ταχυδρομική, e-mail κλπ.).
 • Εν ολίγοις, ο τελικός έλεγχος των προσωπικών σας δεδομένων ανήκει σε εσάς.

Στην Ελλάδα ισχύει ο Νόμος 2472/1997 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο οποίος εποπτεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επίσης, ισχύει ο Νόμος 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου τροποποιείται ανά τακτικά χρονικά διαστήματα. Εφόσον δεν συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου της FIRSTEVENT, οφείλετε να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες για την πολιτική αυτή, μπορείτε να απευθύνεστε στην Εταιρεία μας στο info [AT] firstevent [DOT] gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ :

FIRST-E-VENT Κ. & Σ. ΛΑΓΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Α.Φ.Μ.
: 999179419 / Δ.Ο.Υ. ΨΥΧΙΚΟΥ
Έδρα : Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, Δημοτική Κοινότητα Νέου Ψυχικού (οδός Γ. Τερτσέτη 77, Τ.Κ. 15451 (1ος Όροφος)
Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Ε.Ο.Τ. : 0206E6100 01568 01
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου : 006490201000

περισσοτερα...

ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ FIRSTEVENT

Η Εταιρεία μας συνεστήθη με την καταχώρισή της στα Βιβλία Εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 12305/3335 και ακολούθως, καταχωρήθηκε οριστικά στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) μέσω της διαδικασίας αυτοαπογραφής την 14/12/2012.

περισσοτερα...

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους επαγγελματίες διαχείρισης έργων, συνοδούς αποστολών, ξεναγούς, παρόχους οπτικοακουστικών εξοπλισμών, εφαρμογών δικτύου και συστημάτων μηχανογράφησης, εκτυπωτικές εταιρείες, ξενοδοχεία, αεροπορικές και μεταφορικές εταιρίες κλπ., με απώτερο στόχο την άρτια και επιτυχή διοργάνωση κάθε ταξιδιού, συνεδρίου ή άλλης εκδήλωσης.
περισσοτερα...

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μέσω της συστηματικής ανίχνευσης των απαιτήσεών σας, και την εκτέλεση των projects μας με συνέπεια στις απαιτήσεις αυτές, Πρωτεύων σκοπός μας είναι η αύξηση της ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες μας, και η δική σας εμπιστοσύνη είναι το κίνητρό μας για να βελτιωνόμαστε περισσότερο. καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια να καλύπτουμε κάθε σας επιθυμία.

Επιπροσθέτως, επειδή οι υπηρεσίες μας πρέπει να προσφέρουν πραγματικά οφέλη σε εσάς, σχεδιάσαμε την ποιότητα των δραστηριοτήτων μας μέσω τεκμηριωμένων διαδικασιών, έχοντας μελετήσει και εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008.Με τον τρόπο αυτό, Παρακολουθούμε, ανασκοπούμε, μετράμε, αναλύουμε, εκτελούμε εσωτερικές επιθεωρήσεις και βελτιωνόμαστε, με στόχο την καλύτερη ικανοποίηση των απαιτήσεών σας. ελέγχουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και τις εργασίες που σχετίζονται με αυτές, ώστε να επαληθεύουμε ότι πληρούνται οι προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.
Ανάμεσα στους πελάτες μας συγκατελέγονται μεγάλες φαρμακευτικές και εμπορικές εταιρίες, επιστημονικές εταιρείες, ιδρύματα και οργανισμοί, ιδιωτικές κλινικές και ερευνητικά ινστιτούτα, και οπωσδήποτε, οι μεμονωμένοι επαγγελματίες και ταξιδιώτες, που εμπιστεύονται επανειλημμένως τα στελέχη μας.

Clients 2

περισσοτερα...

ΟΜΑΔΑ

Η FIRSTEVENT αποτελείται από έμπειρα στελέχη, αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Επενδύοντας στη δυναμική των στελεχών της, και σε συνεργασία με υπεύθυνους και καταρτισμένους συνεργάτες, παρέχει νέες ιδέες και ολοκληρωμένες λύσεις στην οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των εκδηλώσεων και των ταξιδιών σας. Η εσωτερική μας οργάνωση, δομημένη σε λειτουργικά τμήματα (σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων, marketing και δημοσίων σχέσεων, νομικής υπηρεσίας, λογιστηρίου και εσωτερικού ελέγχου), είναι η εγγύηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επιτυχή έκβαση των έργων που αναλαμβάνουμε.

περισσοτερα...

ΓΕΝΙΚΑ

Η FIRSTEVENT ιδρύθηκε το έτος 2005 από νέους ανθρώπους με σύγχρονες ιδέες και όρεξη για ομαδική δουλειά. Η μακρόχρονη εμπειρία των στελεχών της στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση ενός έργου εγγυάται την άρτια και επιτυχή υλοποίησή του, είτε πρόκειται για μια απλή επιστημονική ημερίδα ή διοργάνωση ενός πολυήμερου συνεδρίου, είτε αφορά σε έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ή στην οργάνωση ενός ολοκληρωμένου ταξιδιωτικού πακέτου.

περισσοτερα...